ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

امدن فریده خانم برای ۸مین بار

همه عشق من ویدای من امروز ۲/۱۱/۹۵است وبابا وحید دوباره صبح کار بود وفریده خانم برای ۸بار اومد پیشت این بار ۱۲روز پیشت بود الهی من قربون شما خانوم گل بشم دوست دارم هوارتا ...
17 بهمن 1395

تب وسرماخوردگی ویداجون

عزیزم همه دنیای من همزمان باتولد ۴سالگیت شما تب کردی وحسابی سرماخوردی بردمت پیش دکتر هاشمی زاده تو فاتق بهت ازیترومایسین داد بهت دادم خوشبختانه سه روزه بهترشدی الهی من بمیرم واست خیلی خیلی دوست دارم عشق من   ...
17 بهمن 1395

امدن فریده خانم برای ۷مین بار

عشقم عمرم امروز۱۶/۱۰/۹۵مصادف باروز تولد ۴سالگیت خاله فریده برای ۷بار به مدت  دوهفته اومد پیشت  این بار فقط ۸روزبودچون بابا وحید صبح کارشد الهی من فدات بشم عشقم
17 بهمن 1395

۴سالگی همه دنیای من

نفسم الفبا برای سخن گفتن نیست برای نوشتن نام توست اعداد پیش از توبه تو به صف ایستاده اند تاراز زادروزت رابدانند تولدت مبارک تو سهم من از تمام زندگی شدی دخترم دربودن توجوانه زدم وبه بار نشستم ومفهوم زندگی رادربودن باتو یافتم بهترین بهانه زندگیم دوستت دارم تولد ۴سالگیت به تاریخ ۱۶/۱۰/۹۵مبارک عاشقتم هوارتا ...
17 بهمن 1395

روز برفی

عزیزم دنیای من امروز ۱۹/۹/۹۵است ویه روز برفی خیلی زیبا شما با بابا وحیدرفتی برف بازی وکلی خوشحال بودی نفسم       ...
17 بهمن 1395
1