ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

تولد 69 ماهگی عشقم

ویدای من روز تولدت بهترین روز عمرم است روزی که باتپش های تندتند قلبت شروع به زندگی کردی ونام تودرقلبم رویید بهترینم 16 مهر97 همزمان با تولد69 ماهگیت یعنی 5 سال ونه ماهگیت مبارک دوست  دارم ...
5 مهر 1397
1