ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

کوتاهی موهای دختری

دخترمن ویدای من امروز 23/11/97 است ومن برمت سالن شادیا پیش فرنوش که موهاتو کوتاه کنی وفتی موهاتو کوتاه کرد ماه بودی ماه تر شدی الهی من دورت بگردمزندگی من دوست دارم هوار تا    🧡💔
30 بهمن 1397

تولد 73 ماهگی عشقم

دختر نازم پرنسس من چه خوب شد که به دنیا اومدی وچه خوبتر شدکه همه دنیای من شدی عشق مامان تولدت هزاران هزاران هزار بار مبارک تولد 6 سال ویک ماهگیت درتاریخ  16/11/97 مبارک دوست دارم نفسم  🤗   ...
12 بهمن 1397
1