تولدتمام زندگیم

فست فود کیوسک

دنیای من  امروز 3.3.97 است وبعد از استخر باعمه وعمو وسپهر وستاره   رفتیم کیوسک تو بزرگمهر جنوبی 12 چه جای دنج وارومی بود به شما هم خیلی خوش گذشت عزیز دلم از خدا میخوام همیشه سالم وشاد باشی عشقم    هوارتا دوست دارم ...
10 خرداد 1397

استخر4

دخترگلم امروز 3/3/97 است ساعت 8.15 تا9.30 چهارمین جلسه وسومین جلسه اموزشیت بود عشقم خیلی دوست دارم  ودرتاریخ 6.3/97 پنجمین جاسه وچهارمین جلسه اموزشی خانم گل ازساعت 8-9.30 بود
10 خرداد 1397

استخر3

نازنین من امروز 1/3/97 است ساعت 8.15 تا9.30 بردمت استخر این دومین جلسه اموزشیت بود عشقم با مریم جون الهی من قربونت بشم  ...
10 خرداد 1397

سرماخوردگی دخملی

نازنین من امروز 12/2/97 است روز نیمه شعبان وتولد امام زمان دخترم امروز سرماخورده وحسابی غرغر میکنه هیچی هم نمی خوره الهی من فدای شنا باشم خانوم لجباز غرغروی من ازخدامیخوام که خیلی زود خوب بشه  دوست دارم مامانم  ...
12 ارديبهشت 1397

ابرده

دختر نازم امروز 7/2/97 است باباوحید صبح سرکار بود عمه ساعت9.30اومد دنبالمون ورفتیم ابرده عمو مجید هم بود ناهار رفتیم رستوران مهستان خیلی خوش گذشت امیدوارم همیشه شاد وتندرست باشی مامان قربونت بره عشقم دوست دارم هوارتا ...
12 ارديبهشت 1397

تولد مامان بزرگ ویدایم

امروز 1/2/97 است وروز تولد مامان بزرگ ویدا جونم شب همه رفتیم اونجا بعد مامان بزرگ همه رو شام دعوت کرد بیرون رفتیم فارد فود خیلی بهت خوش گذشت ناز گلم ازخدا می خوام همیشه شادی باشه وشما شاد باشی دوست دارم عشق من    ...
5 ارديبهشت 1397

امدن فریده خانم برای 17 همین بار

امروز اول اردیبهشت سال 97 است واولین باراومدن فریده خانم در این سال از امروز بابا وحید صبح کار شد ولی خوشبختانه به مدت فقط 10روزکه فریده خانم فقط 7 روز اومد الهی من قربون شما برم خانم گلی من 
5 ارديبهشت 1397

تولد غزاله جون

تموم دنیای من امروز 31/1/97 است عصر ساعت 7 رفتیم خونه غزاله تولد غزاله جون اونجا بهت خیلی خوش گذشت الهی من فدات بشم    ...
5 ارديبهشت 1397