تولدتمام زندگیم

سفر تربت جام

  ا مروز 25/3/97 است وساعت 5 عصر با بابابزرگ ومامانی وخاله فریبا وخاله فاطی رفتیم تربت جام خونه عمه فرح من خیلی خوب بود شب موندیم فردا عصر یعنی شنبه ساعت 7 شب دوباره برگشتیم مشهد خدارو شکر به دخترم خیلی خوش گذشت الهی من فدای شما نازنینم بشم زندگی من           ...
4 تير 1397

استخر10

عزیز دلم عشقم امروز 31/3/97 است واخرین جلسه اموزشی استخرازسری دوم ولی مریم جون گفت هنوزم باید ادامه بدی دختر نازینم خیلی خیلی دوست دارم  ...
4 تير 1397

استخر8

امروز 22/3/97 است وهشتمین جلسه اموزشی عشق من با مریم جون الهی من فدات بشم نفسم 
4 تير 1397

استخر7

امروز 20/3/97 است وهفتمین جلسه اموزشی شماخانوم گل خیلی دوست دارم نفسم    ...
4 تير 1397

امدن فریده خانم برای 18 همین بار

عزیزم دنیای من امروز 21/3/97 است وباباوحید صبح کار شد وخاله فریده برای 18 همین بار از 21 خرداد تا 31 خرداد به مدت 9 روز اومد پیش شما الهی من قربون شما دخملی گل صبور خانومم بشم نفس خودمی  دوست دارم هوارتا
4 تير 1397

تولد65 ماهگی نفسم

ازروزی که صدایت دروجودم طنین انداز شد شتاب تپیدن قلبم روبه فزونی یافت امروز ثانیه ها نام تورافریاد میزنند ومن دراوج عشق خودرادرپستوی زمان تنها حس نمی کنم تولد 65 ماهگیت یعنی 5 سال و5 ماهگیت مبارک عشقم دوست دارم    ...
10 خرداد 1397

استخر6

امروز 10/3/97 است وششمین جلسه اموزشی واولین جلسه از سری دوم استخر دخمل نازم است الهی من دورت بگردم خیلی خیلی خیلی دوست دارم
10 خرداد 1397

استخر5

امروز 8/3/97 است پنجمین جلسه اموزشی استخر شما دخملی گلم واخرین جلسه ازسری اول الهی من فدای شما ورزشکار قهرمانم بشم دوست دارم
10 خرداد 1397

افتادن دندون

عشقم نازنینم امروز 5/3/97 است ودومین گل خنده شما یعنی دومین دندونت شیریت افتاد الهی من فدات بشم خیلی میخوامت     ...
10 خرداد 1397