ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

سرویس مدرسه( دوازدهمین وسیزدهمین روز مدرسه )

دنیای من امروز 22/7/98 است امروز اولین روز رفتن شما به مدرسه با سرویس خانم بهاری است صبح ساعت 7 من رفتم سر کار خانم بهاری ساعت 7.15 اومدند دنبالت ظهر هم ساعت 1.30 با سرویس خانم بهاری برگشتی خونه  در تاریخ 24/7/98 هم دومین روز رفتن وبرگشتن شما به مدرسه با سرویس خانم بهار ی بود   دوست دارم خیلی زیاد 
27 مهر 1398

دهمین ویازدهمین روز مدرسه

همه امید من در تاریخ های 20/7/98  و 21/7/98  دختر گلم با خاله فریده صبح با اژانس رفت مدرسه ظهر با اتوبوس با خاله فریده برگشته خونه از ظهر که اومدی خونه نق میزدی که فردا نمیخوام برم مدرسه    عاشقتم عشقم 
27 مهر 1398

هشتمین روز مدرسه

امروز 16/7/98 است ودخترم صبح با باباوحید رفت مدرسه در مدرسه که رسیده گفته دستشویی دارم برگشتن خونه بابابا وحید دوباره رفتن مدرسه ظهر هم بابابا وحید برگشته خونه   دوست دارم دختر لجباز من 
27 مهر 1398

سرویس مدرسه ( اشنایی با سرویس )

زندگی من امروز 15/7/98 است امروز اولین روز رفتن شما با سرویس خانم بهاری به مدرسه است من هم با شما امدم تا با مسیر اشنا بشم وشما هم عادت کنی اینقدر دیر رسیدیم به مدرسه ساعت 8.20 که بچه های کلاستون با معلمتون رفته بودند حرم وشما دیر رسیده بودین بعد من شمارو اوردم خونه   دوست دارم عشقم 
27 مهر 1398